Obchodní podmínky platné a účinné od 10. 8. 2023

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává provozovatel serveru Larp-sword.com tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi

Tomáš Houška, Václavkova 2, Praha 6
IČ 14997371,
kontakt: info<[at]>larp-sword.com, tel 732 667 667

na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.eshop.cz (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem zaplacení.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo,  IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon,  doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH, je uváděna včetně všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je případně uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží či dodat objednanou službu a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

3.4 V případě prodeje prostřednictvím eshopu a zasláním ručí kupující za uvedení kompletní a správné adresy v objednávce. Opakované doručování, ke kterému dojde vinou nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce, jde na účet kupujícího.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Kupující odstoupení oznámí prodávajícímu prostřednictvím formuláře na adrese http://larp-sword.com/kontakty/

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy  zašle/předá prodejci nepoškozené zboží, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Náklady spojené s vrácením zboží,  nese v plné výši kupující.

4.6 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.7 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.8 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v tištěné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Záruka za jakost a Reklamace (práva z vadného plnění)

výňatek z Obchodních podmínek

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění – zboží vykazujícího snížení kvality – jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2112.

6.2 Záruka se vztahuje výhradně na poškození, jejich příčinou byl nekvalitní výrobek nebo jeho část. Nevztahuje se k poškození vzniklým nesprávným užíváním.  Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, včetně opotřebení vyplývající z přirozeného opotřebení materiálů v průběhu bojů. Jakékoli úpravy výrobku budiu mít za následek zrušení záruky. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, užíváním nebo užíváním které je v rozporu s účelem tohoto produktu.

6.3 Pokud zboží vykazuje podstatné snížení kvality, které je v rozporu s deklarovanou kvalitou, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.4 Je-li vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.5 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.6 U všech našich zbraní je určena spodní věková hranice. Není-li vyznačeno jinak – u těch, které jsou vyznačené jako hračka je to 6 let, u ostatních 12 let.

6.7 Neneseme odpovědnost za jakýkoli druh poškození nebo zranění vyplývající z použití tohoto produktu. Veškerá odpovědnost padá na uživatele, který by měl vždy přijmout veškerá nezbytná bezpečnostní a zacházet s výrobkem odpovídajícím způsobem. Pro optimální bezpečnost doporučujeme používat vhodnou ochranu očí (např sportovní brýle).

6.8 Záruka nemůže být uplatněna, pokud

 • Zbraň nebo její špička byly poškozeny nesprávným používáním (použití jako hole k opírání, ohýbáním, použitím jako páčidlo apod.)
 • Zboží bylo vystaeno kontaktu s ohněm a žhavými povrchy, bylo v létě pechováváno v autě nebo na přímém slunci, bylo dlouhodobě zatíženo jinými, zejména tvrdými a těžkými, předměty.
 • Byly poškozeny v boji proti tvrdým a ostrým hranám – neměkčeným zbraním nebo výstroji a přišly do styku s ostrými, tvrdými a zvlášť kovovými hranami.
 • Byly použity v rozporu s doporučeným použitím (např. tboží určené pro pouze cosplay bylo použito k boji)
 • Jde o opotřebení odpovídající intenzitě a charakteru používání (může dojít k opotřebení barvy na povrchu)
 • Zboží bylo vystaveno účinkům ředitel nebo lepidel.
 • Prodejce a výrobce také neručí za možné škody a případná zranění způsobená údery nepřiměřenou silou, údery do obličeje, a dalším užitím, které odporuje doporučenému užití a Návodu na používání larpových zbraní.
 • Zboží nebylo zakoupeno na eshopu larp-sword.com

6.7 Výrobce poskytuje záruku po dobu dvou let – 730 dnů od dodání zboží. Pokud záruční doba stanovená zákonem je delší, platí zákonem upravená délka. Záruční doba běží od data prodeje; byla-li věc kupujícímu podle smlouvy odeslána, běží od převzetí zboží kupujícím.

6.7 Záruční řízení běží od prokazatelného uplatnění záruky (zpráva, mail, dopis, odevzdání věci kupujícímu). Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí reklamace vydá prodejce do 14 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

6.8 Průběh záručního řízení:

 • Kupující informuje prodávajícího o uplatnění záruky a doloží svůj důvod fotografií – na mail eshop@larp-sword.com
 • Obchod rozhodne o oprávěnosti záruky a navrhne buď vrácení platby nebo zaslání náhradního zboží. Pokud se kupující rozhodne pro variantu vrácení zboží, jetřeba zboží zaslat zpět na adresu:
  Tomáš Houška, Václavkova 2, 160 00  Praha 6 nebo se s prodávajícím domluví na jiném způsobu poškozeného zboží.
 • Poté bude obchodem buď vrácena platba kupujícímu nebo bude zasláno náhradní zboží.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely i zpracování a archivování objednávky.

7.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.3 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.4 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.5 Uživatel webových stránek eshopu bere na vědomí, že eshop používá pro svůj chod omezený cookie, které slouží realizaci objednávky, uchování historie, která kupujícímu usnadní další objednávku, a agregovaná statistická data o provozu webu. Na eshopu nejsou cookie žádných třetích stran a nejsou používány jinak než k těmto základním účelům, bez nichž by provoz webu nebyl reálný a uživatelsky vstřícný.

7.6 Uživatel webových stránek eshopu a Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.