6. Záruka za jakost a Reklamace (práva z vadného plnění)

výňatek z Obchodních podmínek

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění – zboží vykazujícího snížení kvality – jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2112.

6.2 Záruka se vztahuje výhradně na poškození, jejich příčinou byl nekvalitní výrobek nebo jeho část. Nevztahuje se k poškození vzniklým nesprávným užíváním.  Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, včetně opotřebení vyplývající z přirozeného opotřebení materiálů v průběhu bojů. Jakékoli úpravy výrobku budiu mít za následek zrušení záruky. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, užíváním nebo užíváním které je v rozporu s účelem tohoto produktu.

6.3 Pokud zboží vykazuje podstatné snížení kvality, které je v rozporu s deklarovanou kvalitou, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.4 Je-li vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.5 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.6 U všech našich zbraní je určena spodní věková hranice. Není-li vyznačeno jinak – u těch, které jsou vyznačené jako hračka je to 6 let, u ostatních 12 let.

6.7 Neneseme odpovědnost za jakýkoli druh poškození nebo zranění vyplývající z použití tohoto produktu. Veškerá odpovědnost padá na uživatele, který by měl vždy přijmout veškerá nezbytná bezpečnostní a zacházet s výrobkem odpovídajícím způsobem. Pro optimální bezpečnost doporučujeme používat vhodnou ochranu očí (např sportovní brýle).

6.8 Záruka nemůže být uplatněna, pokud

 • Zbraň nebo její špička byly poškozeny nesprávným používáním (použití jako hole k opírání, ohýbáním, použitím jako páčidlo apod.)
 • Zboží bylo vystaeno kontaktu s ohněm a žhavými povrchy, bylo v létě pechováváno v autě nebo na přímém slunci, bylo dlouhodobě zatíženo jinými, zejména tvrdými a těžkými, předměty.
 • Byly poškozeny v boji proti tvrdým a ostrým hranám – neměkčeným zbraním nebo výstroji a přišly do styku s ostrými, tvrdými a zvlášť kovovými hranami.
 • Byly použity v rozporu s doporučeným použitím (např. tboží určené pro pouze cosplay bylo použito k boji)
 • Jde o opotřebení odpovídající intenzitě a charakteru používání (může dojít k opotřebení barvy na povrchu)
 • Zboží bylo vystaveno účinkům ředitel nebo lepidel.
 • Prodejce a výrobce také neručí za možné škody a případná zranění způsobená údery nepřiměřenou silou, údery do obličeje, a dalším užitím, které odporuje doporučenému užití a Návodu na používání larpových zbraní.
 • Zboží nebylo zakoupeno na eshopu larp-sword.com

6.7 Výrobce poskytuje záruku po dobu dvou let – 730 dnů od dodání zboží. Pokud záruční doba stanovená zákonem je delší, platí zákonem upravená délka. Záruční doba běží od data prodeje; byla-li věc kupujícímu podle smlouvy odeslána, běží od převzetí zboží kupujícím.

6.7 Záruční řízení běží od prokazatelného uplatnění záruky (zpráva, mail, dopis, odevzdání věci kupujícímu). Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí reklamace vydá prodejce do 14 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

6.8 Průběh záručního řízení:

 • Kupující informuje prodávajícího o uplatnění záruky a doloží svůj důvod fotografií – na mail eshop@larp-sword.com
 • Obchod rozhodne o oprávěnosti záruky a navrhne buď vrácení platby nebo zaslání náhradního zboží. Pokud se kupující rozhodne pro variantu vrácení zboží, jetřeba zboží zaslat zpět na adresu:
  Tomáš Houška, Václavkova 2, 160 00  Praha 6 nebo se s prodávajícím domluví na jiném způsobu poškozeného zboží.
 • Poté bude obchodem buď vrácena platba kupujícímu nebo bude zasláno náhradní zboží.