Návod na používání larpových zbraní

 • Zbraň držte za rukojeť a v boji volte odpovífající sílu.
 • Zbraň není hůl, jádro ani špička meče neunesou vaši váhu a může dojít k jejímu neopravitelnému poškození.
 • Pokud meč stavíte, stavte ho špičkou nahoru.
 • Neohýbejte záměrně zbraň jako luk, nezkoušejte, jak velké prohnutí vydrží, není na ohýbání stavěná, může dojít k mikroprasklinám, které se mohou projevit později třeba popraskáním.
 • Materiál nesnese kontakt s ohněm a žhavými povrchy. Měkčené zbraně nevystavujte teplotám nad 50ºC nebo pod -10 stupňů Celsia (kdy plast křehne).
 • V létě nenechávejte zbraně v autě – mohou se zde vytvořit překvapivě vysoké teploty, které zbraň poškodí.
 • Neskladujte na slunci nebo pod vlivem přímého slunečného světla. Může dojít ke kombinaci vysoké teploty a také dlouhodobé vystavování UV záření může vést ke stárnutí zbraně.
 • Skladujte pokud možno naležato a nezatěžujte dalšími předměty – pěna sice je pružná, ale dlouhodobá zátěž může vést k tomu, že se do ní obtisknou tvary jiných předmětů.Těžké pevné předměty mohou trvale deformovat pěnu.
 • Chraňte před psy a jinými zvířaty. Psi milují žvýkat měkké věci – tedy i měkčené zbraně. Proto je raděj nepokoušejte a skladujte zbraně tak, aby se k nim nedostali. Totéž platí o skladech, kam by se mohly dostat myši nebo jiní hlodavci.
 • Měkčené zbraně používejte jen k boji proti měkčeným zbraním, případně měkkým zbrojím, štítům apod. Vyhněte se boji proti tvrdým a ostrým hranám.Všechny zbraně jsou citlivé na boj proti neměkčeným zbraním, železným nebo prostě neměkčeným štítům či zbroji. Kontakt s ostrou hranou může měkčenou čepel poničit. Jdete-li do bitvy s měkčenými zbraněmi, buďte si jistí, že nikdo z možných soupeřů nemá zbraně neměkčené (i kdyby měly ztupenou špičku) ani štíty nebo zbroje s ostrými, tvrdými a zvlášť kovovými hranami.
 • Stejně tak se vyhněte úderům do stromů, zdi, betonu, kamenů, různých strojů apod.
 • Respektujte doporučené použití. Zbraně značené pouze pro cosplay nesnesou opravdový boj.
 • Při intenzívním používání může u některých modelů dojít k loupání barvy na povrchu zbraní. Lze to řešit přestříkáním (ovšem pozor – viz následující bod), nebo na jilci aplikací tenké kůže. Chcete-li zbraně používat pro tréninky, velkou a dlouhodobou zátěž, můžete jejich čepel zpevnit textilní kobercovkou nebo kevlarem, rukojeť pak tenkou kůží. 
 • Nevystavujte účinkům ředitel nebo lepidel. Můžete poškodit strukturu hmoty. Nesnažte se opravovat lepidly nebo pryskyřicemi, které ztrvdnou. Pokud z nějakého důvodu potřebujete nouzově zbraň opravit, použijte textilní pásku. Pokud použijete lepidlo, použijte výhradně lepidla na bázi silikonu, jen mějte na paměti, že tím přijdete o záruku, pokud je zbraň ještě v záruce.  Budete-li přesto zbraň chtít sami upravovat nebo opravovat, použijte výhradně lepidla na bázi silikonu. Pokud zbraň chcete dobarvit, použijte výhradně vodou ředitelné barvy na bázi akrylu, které nebudou chemicky reagovat materiálem zbraně.
 • Vyhněte se bodům nebo sekům do obličeje nebo na krk! Nikdy neútočte na nechráněný obličej, a to ani měkčenou zbraní.
 • Nikdy nepoužívejte zbraň, která je poškozená.
 • Kladiva, sekery, bejsbolky (váží-li přes 500g) – mohou mít při pořádném nápřahu velkou kinetickou energii. Nikdy jimi proto neútočte na hlavu, ani kdyby byla krytá přilbou. Zásah bejsbolkou nebo těžkou sekerou do hlavy může být nebezpečný i kdyby hlava byla chráněná přilbou. 
 • Doporučujeme při boji chránit si oči sportovními brýlemi

 

Standard velikostí pro larpové bitvy

vellikosti zbrani standard

Některé hry mohou mít trochu odlišná pravidla, ale budete-li se držet tabulky, většinou uspějete. 

Velikosti zbraní hrají roli pro zařazení do různých jednotek a také se ho držte, budete-li chtít kombinovat zbraň (meč, sekera) +  štít. Tady vám pomůže barevné značneí. Např. k meči 60-80 cm můžete mít střední štít do 60cm (anebo menší), chcete-li větší štít (např. 80-100cm), standardně vám k němu projde tesák do 60cm, ale ne už velký meč. Myslete na to, když budete vybírat výzbroj a její kombinace. 

 

Materiál a tvrdost čepelí

Jádra zbraní jsou nejčastěji sklolaminotové tyčky, dražší zbraně mívají jádra karbonové a nejkvalitnější zbraně mají jádra kompozitní. V naší nabídce najdete všechny tři.

Nejčastější materiály měkčení jsou latex nebo pěna. Podomácku vyráběné zbraně užívají nejčastěji mikroporézní pryž nebo EVA. Mikroporézní pryž a EVA mají horší odolnost proti otěru a natržení, takže se přelepují nejčastěj textilní páskou. Což je dobré do hardcore bitev, ale samozřejmě ubírá na designu a zvyšuje tvrdost povrchu.

K měření tvrdost měkčení čepelí používáme stupnici Shore A, která dobře vyhovuje svým rozsahem.

Latex

Latex je tedy sice měký a z určitého pohledu bezpečný, ale má několik problematických vlastností: Někteří lidé jsou na latex alergičtí, latex stárne a křehne a většinou je nutné ho udržovat třeba ošetřováním silikonem. 

Latexové čeele patří k nejměkčí a mívají tvrdost zhruba Shore A 15. Shore A . V naší nabídce nejjsou žádné laxeové zbraně, latexové jsou jen některé masky a další rekvizity – materiál je u nich kvůli možné alergii vždy značen.

Pěna

Její složení je velká alchymie a obecně jde o některou z polyuretanových pěn. Mohou mít velmi odlišné vlastnosti – jak různou tvrdost, tak odolnost proti roztržení a ulomení. Kvalitní pěny jsou vždy měkké, ohebné a nelámou se.

Pěnu není třeba nijak zvlášť udržovat, není alergogenní a má násobně delší životnost proti latexu. Ke stárnutí však není zcela inertní. Proti UV světlu je poměrně odolná, ale ne 100% (což ale ani latex). Je tedy lepší zbraň uchovávat spíš někde ve tmě ne vystavenou na slučku, pedant si na ni pořídí pochvu a čepel odhaluje jen pro boj. Pěna je ale citlivá na teplotu. Neprospívají ji vysoké teploty (nad 50-60 stupňů) a křehne, vystavíteli ji mrazu. Proto ji nenechávejte třeba v zavřeném autě v létě, kde teplota může běžně vyskočit i nad 100 stupňů a pokud bojujete v exteriéru v mrazivých dnech, mějte na paměti, že pěna nemá pružnost, na kterou  jste zvyklí a poškodí se mnohem snáz. Navíc vystavováním mrazu rychleji stárne.

Naše zbraně maí tvrdost čepelí v rozsahu cca Shore 15-35.

Shore A 30 mají naše standardníí čepele. Jde o materiál, který je odolný, pružný a představuje dobrý kompromis pro různé použití.

Naše novější čepele se značkou Thowt mají Shore A 15-20. Jsou měkčí, obecně jsou lépe přijímané na velkých mezinárodních hrách, pracujeme na tom, aby odolností postupně i předstihly ty první. Mají kompozivní jádra i kompozitní měkčení.

Většina doma stavěných zbraní má tvrdost povrchu kolem Shore A 40-50. Což je limit daný textilní páskou. 

Na trhu najdete záplavu většinou levných zbraní, které jsou vzhledově pěkné, ale čepel má tvrdost Shore A 50 i vyšší. Současně jde často i o křehkou pěnu, která se láme. Jsou použitelné čistě jen pro cosplay (kde naopak jejich mechanické vlastnosti nejsou problém). Některé z nich v našem obchodě najdete – kvůli designu – právě se značením jen pro cosplay.

Rukojeti a záštity

V naší nabídce jde většinou o pružný materiál se Shore A 50-60, u některých modelů používáme pryskyřici Shore A cca 90 – většinou u těch, které nemají funkční záštitu (třeba šaška) a jde prakticky jen o čistou rukojeť. 

U záštit jde vždy o volbu. Obecně se používají pružné materiály, které ránu sice tlumí, ale nedovolují klasickou práci se záštitou, kterou znají šermíři zvyklí na železo. Jejich výhodou je bezpečnost. A také na naprosté většině větších mezinárodních akcí nejsou dovoleny jiné než pružné záštity.

Záštita dřevěná nebo z tvrdé pryskyřice je oblíbená na českých kekel bitvách. Chová se víc jako železo. Nevýhoda je, že není zcela bezpečná při kontaktnějším boji a mimo ČR vás s takovou zbraní zhusta nepustí do hry.

 

 

Material and hardness of blades

The cores of weapons are most often fiberglass rods, more expensive weapons tend to have carbon cores and the highest quality weapons have composite cores. You will find all three in our offer.

The most common softening materials are latex or foam. Home-made weapons most often use microporous rubber or EVA. Microporous rubber and EVA have poorer resistance to abrasion and tearing, so they are most often glued with textile tape. Which is good for hardcore battles, but of course it detracts from the design and increases the hardness of the surface.

To measure the softness hardness of the blades, we use the Shore A scale, which suits its range well.

Latex

Latex is soft and in some respects safe, but it has several problematic properties: Some people are allergic to latex, latex is sensitive to weather – rain, heat, frost., latex ages and becomes brittle, and it is usually necessary to maintain it, for example, by treatment with silicone.

Latex blades are among the softest and have a hardness of about Shore A 15. Shore A.

There are no lax weapons in our offer, only some masks and other props are latex – the material is always marked with them due to possible allergies.

Foam

Its composition is a great alchemy and is generally one of the polyurethane foams. They can have very different properties – both different hardness and resistance to tearing and breaking. Quality foams are always soft, flexible and do not break.

The foam does not need to be maintained in any way, it is not allergenic and has a much longer lifespan against latex. However, it is not completely inert to aging. It is relatively resistant to UV light, but not 100% (which is not latex either). It is therefore better to keep the weapon somewhere in the dark not exposed to the sunlight, the pedant will get a scabbard for it and the blade will reveal only for combat. However, the foam is sensitive to temperature. It is not conducive to high temperatures (above 50-60 degrees) and becomes brittle, exposing it to frost. Therefore, do not leave it in a closed car in the summer, where the temperature can normally jump above 100 degrees, and if you are fighting outdoors on frosty days, keep in mind that the foam does not have the flexibility you are used to and will be much easier to damage. In addition, it ages faster when exposed to frost.

But the lifespan of foam weapons is proving to be very good – we have weapons that are 10 years old and still usable.

Hardness

Our weapons have a hardness of blades in the range of about Shore 15-35.

The Shore A 30 has our standard blades. It is a material that is durable, flexible and represents a good compromise for various uses.

Our newer blades with the Thowt brand have a Shore A 15-20. They are softer, they are generally better accepted at major international games (because they are as soft as latex), we are working to gradually outperform the former. They have composite cores and composite softening.

Most home-built weapons have a surface hardness around Shore A of 40-50. Which is the limit given by the textile tape.

On the market you will find a flood of mostly cheap weapons, which are nice in appearance, but the blade has a Shore A hardness of 50 or higher. At the same time, it is often a brittle foam that breaks. They can be used purely for cosplay (where, on the contrary, their mechanical properties are not a problem). You can find some of them in our shop – because of the design – just with „only cosplay“ markings. Not applicable to combat.

Handles and guards

In our offer it is mostly a flexible material with Shore A 50-60, for some models we use  resin about Shore A 90 – mostly for those that do not have a functional crossguard (such as a shashka) and it is practically just a clean handle.

For crossgaurds, it is always a choice. In general, flexible materials are used, which dampen the wound, but do not allow the classic work with a guard, which is known to swordsmen accustomed to steel. Their advantage is safety. And also at the vast majority of major international events is allowed only flexible crossguards. Our crossguards is all flexible.

Wooden or hard resin crossguards are popular in hardcore full force battles. It behaves more like steel. The disadvantage is that it is not completely safe in more contact combat.