Inspiration

$4.55

Music and magic

Music and magic in the old nations merged. Magic has always sung and it was hard to imagine music without

Spojení nespojitelného? Vážná hudba, alikvótní zpěv, orientální rytmy a australská buš. Divoký temperament se ve vlnách střídá s meditativními nedozírnými dálkami a nekonečným prostorem.

Unite totally incompatible? Classical music, overtone singing, oriental rhythms and the Australian outback. Wild temperament in waves alternating with meditative incalculable distance and unlimited space.

Gabriela Benešová (violoncello, zpěv), Tomáš “Tundra” Plocek (didjeridoo), Eva Zimmelová (buben)

mystical content. Dance was also a mystical ritual and every musical production and every musical experience had a perfectly invented and tried and tested spiritual meaning. Gothic sword dance was a straightforward dynamic meditation. Music has always been a proven way to mystical experiences.

The ancient Dolmen builders knew it, and the old Germans knew it. The fact that we almost forgot it does not change things. We have the opportunity to wash off all the ballast of mindless as well as rationalized “classical” music, and return to the roots. The art of Music is a journey across the boundaries of space, time and world.

Throughout the Middle Ages, when non-Christian mysticism and magic were referred to as “witchcraft” and its practice punished by death, the term Music of Music was used among the initiates as a cryptogram of magic, just as runes, which in medieval times font “. It is no coincidence that the whole Middle Ages has based its music theory on the work of the philosopher, consul and confidant of King Theodoric, Severin Boethius, in which exhaustive knowledge of the Art of Music is set out. The mystics, astrologers and alchemists have been drawing on his more or less forgotten and misunderstood Institutione de musica libri quinque for several centuries. The key text to understand medieval music (especially spiritual) and aesthetics is still valid today.

“Merseburg” spells had a musical form, just as other “songs” had magical content. The art of Music is one of the forms of essential magic; Princess Lukarin knew the key to its essence. Her sung magic also sounds from this CD.

The art of Music is a ritual.

The art of Music is the gateway to the Light.

Hudba a magie

Hudba a magie u starých národů splývaly. Magie se vždy zpívala a těžko si bylo možné představit hudbu bez mystického obsahu. I tanec patřil k mystickým rituálům a každá hudební produkce a každý hudební prožitek měl dokonale vymyšlený a generacemi vyzkoušený duchovní význam. Gótský mečový tanec byl přímočarou dynamickou meditací. Hudba byla odpradávna osvědčenou cestou k mystickým zážitkům.

Věděli to stavitelé starodávných dolmenů a věděli to i staří Germáni. Fakt, že jsme to téměř zapomněli my, na věci nic nemění. Máme příležitost smýt všechen balast bezduché, stejně jako racionalizované “vážné” hudby, a vrátit se ke kořenům. Umění Hudby je cestou přes hranice prostoru, času i světa.

Termín Umění Hudby se také po celý středověk, kdy byla mimokřesťanská mystika a magie označována za “čarodějnictví” a její praktikování trestáno smrtí, užíval mezi zasvěcenými jako kryptogram magie, stejně jako runy, které ve středověku uměli číst již jen zasvěcení, platily za “čarodějnické písmo”. Není náhodou, že celý středověk opíral svou hudební teorii o dílo filosofa, konzula a důvěrníka krále Theodoricha, Severina Boëthia, ve kterém jsou vyložené vyčerpávající poznatky o Umění Hudby. Z jeho dnes víceméně zapomenuté a nepochopené Institutione de musica libri quinque čerpali mystici, astrologové i alchymisté několik století. Za klíčový text k chápání středověké hudby (zejména duchovní) a estetiky platí dodnes.

“Merseburská” zaklínadla měla hudební podobu, stejně jako další “písně” měly magický obsah. Umění Hudby patří k formám esenciální magie, kněžna Lukarin znala klíč k její podstatě. Její zpívaná magie zní i z tohoto CD.

Umění Hudby je rituálem.

Umění Hudby je branou do Světla.

Vstupte.

Ukázky

Ik im liuhat >>

Bloddenwedina píseň >>

jah quth duim >>

Hudbu si nejlépe vychutnáte při čtení románu Králův Havran!

Inspiration