Sleva

Thowt

490CZK 290CZK

Trojice virtuálních syntetizérů – souběžně ve dvou verzích VST plugin a samostatná aplikace pro PC.

Thowt je sofistikovaný softwarový syntetizér. Můžete ho používat buď v režimu VST plug-inu v hostitelských aplikacích využívajících VST technologie, jako např. Cubase, nebo jako samostatnou aplikaci.

Je skvělý tam, kde potřebujete tvrdé syntetizérové zvuky, umí produkovat neuvěřitelné zvukové spektrum, které pokrývá simulace klasických analogových nástrojů, FM syntézu a kombinace obojího. Pracuje navíc s bezkonkurenční silou 9 zvojených oscilátorů na 1 hlas. Snadno a perfektně v něm naleznete zvuky pro dance styly, techno, DB, hip-hop; temné dunivý basy a leady ostré jako břitva. Perfektn při tvorbě bizardních, kovových a sci-fi zvuků. Vlastních uživatelských presetů si můžete dotvořit neomezeně.

Je unikátní otevřeností možností. Lze modulovat vpodstatě cokoli čímkoli, pustí vás do nastavení parametrů, kam vás jiní nepustí. Je volbou pro experimentátory.

VST plug-in thowt vám přinese zajímavé zvuky ve vaší studiové práci, je ideální pro použití ve spojení s HDR studiem Cubase.

 

Samostatnou aplikaci použijete velmi výhodně např. na koncertech – stačí vám notebook, MIDI/USB klávesnice nebo převodník a získáte velmi flexibilní a
nadupaný VA syntetizér. Cena týto špičkové sestavy je přitom velmi lidová. Ve srovnáný s klasickým hardwarovým syntetizérem navíc získváte otevřený
konfigurovatelný systým, který můžete průběžně rozšiřovat a upgradovat. Můžete přidat druhou – víceoktávovou MIDI klávesnici nebo připojit kytarový MIDI převodník.

Základní vlastnosti

 • trojice syntetizérů – Thowt 1, 3 a Isis
 • Thowt – kombinace 3 typů syntézy: VA (virtual analog), FM, Vektorová syntéza
 • Isis – Adtitivní syntéza, kdy můžete samostatně nastavovat úroveń jednotlivých harmonických (podobně jako v legendárním Kawai K-5000)
 • Thowt 1 – 9 dvojitých VCO na každý hlas; celkem až 18 generátorů na 1 hlas
 • Thowt 3 – 6 dvojitých VCO na každý hlas – celkem až 12 generátorů na 1 hlas
 • Isis – dva generátory spektra 1-128 harmonické, mohou ppracovat pparalelně pro crossmix morfing nebo v sérii pro získání 256 harmonických
 • crossmix pro spektrálný morfing
 • každý VCO nezávisle tvar vlny (sinusovka, obdélník, „analogový“ obdélník, trojúhelnýk, pila, noise, PWM, prvný oscilátory navíc vektorová syntéza), rozladění od základnýho VCO (±4 oktávy, půltóny, jemné rozladěný +-50C) a FM a Ring modulace
 • vektorová syntýza – 2 oscilátory,
 • 256 továrních vzorků, neomezeně uživatelských
 • FM a kruhová modulace, celkem 9 operátorů použitých v různých kombinacích: 6 operátorů na VCO 1+2, 4 operatátory na VCO 3-9. Řetězením operátorů a generátorů lze získat neuvěřitelné zvuky.
 • 2 VCF – LPF, BPF, HPF, Moog type filter, Simulace analogového filtru 80.let, Band reject, Peak.
 • 4 ADSR – 2 pro VCA a 2 pro VCF
 • 2 LFO + step LFO/SEQ
 • efektová jednotka – delay, reverby, chorus, phaser, flanger, parametrický EQ, kompresor
 • polyfonie 1, 6, 11 ,16, 21 hlasů – pro přizpůsobení výkonu PC a simulaci charakteru hry analogových nástrojů
 • Až 400 přednastavených presetů v 1 bance
 • neomezeně uživatelských presetů a bank
 • MS Windows

Trinity virtual synthesizers – simultaneously in two versions: VST plugin and standalone application for PC.

Thowt is a sophisticated software synthesizer. You can use it in either VST plug-in VST host applications using technologies such as. Cubase, or as a standalone application.

It’s great where you need hard synthesizer sounds, can produce incredible sound spectrum that covers the simulation of classic analog tools, FM synthesis and a combination of both. In addition, working with unmatched power oscillators zvojených 9 to 1 vote. Easily and perfectly it can find sounds for dance styles, techno, DB, hip-hop; dark, booming bass and razor-sharp leady. Perfect in creating bizarre, metal and sci-fi sounds. Custom user presets can complete the unlimited.

Is a unique openness options. Basically anything can modulate anything that releases you to set parameters where others will not let you. Is the choice for experimenters.

VST plug-in thowt will bring you interesting sounds in your studio work, it is ideal for use in conjunction with HDR studio Cubase.

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Popis

Trojice virtuálních syntetizérů – souběžně ve dvou verzích VST plugin a samostatná aplikace pro PC.

Thowt je sofistikovaný softwarový syntetizér. Můžete ho používat buď v režimu VST plug-inu v hostitelských aplikacích využívajících VST technologie, jako např. Cubase, nebo jako samostatnou aplikaci.

Je skvělý tam, kde potřebujete tvrdé syntetizérové zvuky, umí produkovat neuvěřitelné zvukové spektrum, které pokrývá simulace klasických analogových nástrojů, FM syntézu a kombinace obojího. Pracuje navíc s bezkonkurenční silou 9 zvojených oscilátorů na 1 hlas. Snadno a perfektně v něm naleznete zvuky pro dance styly, techno, DB, hip-hop; temné dunivý basy a leady ostré jako břitva. Perfektn při tvorbě bizardních, kovových a sci-fi zvuků. Vlastních uživatelských presetů si můžete dotvořit neomezeně.

Je unikátní otevřeností možností. Lze modulovat vpodstatě cokoli čímkoli, pustí vás do nastavení parametrů, kam vás jiní nepustí. Je volbou pro experimentátory.

VST plug-in thowt vám přinese zajímavé zvuky ve vaší studiové práci, je ideální pro použití ve spojení s HDR studiem Cubase.

using virtual synthesizer

Samostatnou aplikaci použijete velmi výhodně např. na koncertech – stačí vám notebook, MIDI/USB klávesnice nebo převodník a získáte velmi flexibilní a
nadupaný VA syntetizér. Cena týto špičkové sestavy je přitom velmi lidová. Ve srovnáný s klasickým hardwarovým syntetizérem navíc získváte otevřený
konfigurovatelný systým, který můžete průběžně rozšiřovat a upgradovat. Můžete přidat druhou – víceoktávovou MIDI klávesnici nebo připojit kytarový MIDI převodník.

Základní vlastnosti

 • trojice syntetizérů – Thowt 1, 3 a Isis
 • Thowt – kombinace 3 typů syntézy: VA (virtual analog), FM, Vektorová syntéza
 • Isis – Adtitivní syntéza, kdy můžete samostatně nastavovat úroveń jednotlivých harmonických (podobně jako v legendárním Kawai K-5000)
 • Thowt 1 – 9 dvojitých VCO na každý hlas; celkem až 18 generátorů na 1 hlas
 • Thowt 3 – 6 dvojitých VCO na každý hlas – celkem až 12 generátorů na 1 hlas
 • Isis – dva generátory spektra 1-128 harmonické, mohou ppracovat pparalelně pro crossmix morfing nebo v sérii pro získání 256 harmonických
 • crossmix pro spektrálný morfing
 • každý VCO nezávisle tvar vlny (sinusovka, obdélník, „analogový“ obdélník, trojúhelnýk, pila, noise, PWM, prvný oscilátory navíc vektorová syntéza), rozladění od základnýho VCO (±4 oktávy, půltóny, jemné rozladěný +-50C) a FM a Ring modulace
 • vektorová syntýza – 2 oscilátory,
 • 256 továrních vzorků, neomezeně uživatelských
 • FM a kruhová modulace, celkem 9 operátorů použitých v různých kombinacích: 6 operátorů na VCO 1+2, 4 operatátory na VCO 3-9. Řetězením operátorů a generátorů lze získat neuvěřitelné zvuky.
 • 2 VCF – LPF, BPF, HPF, Moog type filter, Simulace analogového filtru 80.let, Band reject, Peak.
 • 4 ADSR – 2 pro VCA a 2 pro VCF
 • 2 LFO + step LFO/SEQ
 • efektová jednotka – delay, reverby, chorus, phaser, flanger, parametrický EQ, kompresor
 • polyfonie 1, 6, 11 ,16, 21 hlasů – pro přizpůsobení výkonu PC a simulaci charakteru hry analogových nástrojů
 • Až 400 přednastavených presetů v 1 bance
 • neomezeně uživatelských presetů a bank
 • MS Windows

 

Trinity virtual synthesizers – simultaneously in two versions: VST plugin and standalone application for PC.

Thowt is a sophisticated software synthesizer. You can use it in either VST plug-in VST host applications using technologies such as. Cubase, or as a standalone application.

It’s great where you need hard synthesizer sounds, can produce incredible sound spectrum that covers the simulation of classic analog tools, FM synthesis and a combination of both. In addition, working with unmatched power oscillators zvojených 9 to 1 vote. Easily and perfectly it can find sounds for dance styles, techno, DB, hip-hop; dark, booming bass and razor-sharp leady. Perfect in creating bizarre, metal and sci-fi sounds. Custom user presets can complete the unlimited.

Is a unique openness options. Basically anything can modulate anything that releases you to set parameters where others will not let you. Is the choice for experimenters.

VST plug-in thowt will bring you interesting sounds in your studio work, it is ideal for use in conjunction with HDR studio Cubase.

 

It can be used very efficiently as a standalone application for instance for concerts – to get very flexible and a souped-up VA synthesizer, the only thing you need is a laptop, MIDI/USB keyboard or a converter. The price is a real bargain. In comparison with a common synthesizer, you will get an open system which can be configured and is fully upgradeable. You can plug in a second multi-octave MIDI keyboard or guitar MIDI converter.

Basic features

 • trinity synthesizers – Thowt 1, 3 a Isis
 • Thowt – combination of 3 types of synthesis: VA (virtual analog), FM, Vector synthesis
 • Isis – Adtitive synthesis, where you can adjust the level of the individual harmonics (like the legendary Kawai K-5000)
 • Thowt 1-9 double VCO per voice; A total of up to 18 generators on 1 voice
 • Thowt 3-6 double VCO per voice – to a total of 12 generators on 1 voice
 • Isis – two generators 1-128 harmonic spectrum can play paralely for crossmix morphing or in series to obtain 256 harmonics
  crossmix for spectral morphing
 • each independently VCO waveform (sine, rectangle, „analog“ rectangle, triangle, saw, noise, PWM, a first oscillator extra vector synthesis),
 • etuning from basic VCO (& plusmn; 4 octaves, semitones, subtle disgruntled -50C +) and FM and Ring Modulation
 • Vector synthese – 2 oscillators, 256 factory samples, unlimited User
 • FM and circular modulation, a total of nine operators used in various combinations:
 • 6 operators for VCO 1 + 2, 4 operators to VCO 3 to 9 Chaining operators and generators can get incredible sounds.
 • 2 VCF – LPF, BPF, HPF, Moog type filter, analog filter simulation 80s, Band Reject Peak.
 • 4 ADSR – VCA and 2 for 2 for VCF
 • 2 LFO + step LFO / SEQ
 • effects unit – delay, reverb, chorus, phaser, flanger, parametric EQ, compressor
 • Polyphony 1, 6, 11, 16, 21 votes – to adapt the performance of PC games and simulations character of analog instruments
 • Up to 400 preset presets in one bank unlimited user presets and banks
 • MS Windows XP and later

 

thowt - virtual analog, vector synthesizer, FM synthesizerisis - aditive virtual synththowt 3 - virtual analog, FM, vector synth